Klagomålshantering

Om du inte är nöjd

Är du inte nöjd med vår rådgivning? I första hand ska du då vända dig till din kundansvarige förmedlare eller dennes chef. Ofta är ett samtal det effektivaste sättet att reda ut eventuella missförstånd. Om du även efter en sådan kontakt fortfarande inte är tillfreds med FUABs hantering kan du lämna in ett klagomål till vår klagomålsansvarige.

Skicka ditt klagomål till klagomal@fuab.com.

När du vänder dig till oss med ett klagomål ber vi dig ange följande:

• Vem du är och hur vi kan komma i kontakt med dig

• Vad du vill klaga på, gärna med så många detaljer som möjligt

• Vilken förmedlare som du anser har handlat fel och datum för när detta ska ha inträffat

• Relevant underlag som påvisar den upplevda bristen

FUAB följer Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (2005:11) om försäkringsförmedling vilket bland annat innebär att vi är fast beslutna att behandla alla inkomna klagomål snabbt, effektivt och på ett omsorgsfullt sätt. Vår klagomålsansvarige ska så snart som möjligt, och senast inom 14 dagar, skriftligen meddela dig sin bedömning av ditt klagomål.

Skulle du ändå inte vara nöjd med hanteringen

Du kan som konsument få rådgivning i frågor som rör vår hantering genom att kontakta Konsumenternas Försäkringsbyrå. De kan kontaktas via www.konsumenternas.se, skriftligen till Konsumenternas Försäkringsbyrå, Box 24215, 104 51 Stockholm eller via telefon 08-22 58 00.

Den kommunala konsumentvägledningen kan också vara behjälplig med råd kring ditt ärende.

Du har som privatperson också möjlighet att vända dig till Allmänna Reklamationsnämnden (ARN) www.arn.se, Allmänna Reklamationsnämnden, Box 174, 101 23 Stockholm eller telefon 08-555 017 00.

Slutligen har du alltid möjlighet att väcka talan i allmän domstol. Vänd dig till närmsta tingsrätt för mer information.