Vad händer om ett dolt fel uppstår?

Vi har samlat några av de vanligaste frågorna om vad som gäller om ett dolt fel upptäcks i bostaden efter försäljning.

Varför behövs en dolda fel-försäkring?

En dolda fel-försäkring är en viktig del av försäljningen, eftersom den kan skydda säljaren mot de eventuella krav som köparen kan ha avseende dolda fel. En säljare av en fastighet har enligt lag (4 kap. 19 § jordabalken) ansvar för dolda fel i 10 år efter att köparen har tillträtt. Detta innebär att säljaren kan få betala ersättning till köparen långt efter att affären är genomförd. 

Försäkringsbolaget gör en opartisk bedömning av kravet som köparen ställer. Om det visar sig att köparens krav utgör ett dolt fel ersätter försäkringsbolaget enligt försäkringsvillkoren. 

Det är även en trygghet för köparen att det finns en försäkring tecknad då det annars kan hända att säljaren inte har några pengar att ersätta köparen med.

Vad säger lagen?

Jordabalken 4 kap. 19 §
Om fastigheten inte stämmer överens med vad som följer av avtalet eller om den annars avviker från vad köparen med fog kunnat förutsätta vid köpet, tillämpas vad som sägs i 12 § om köparens rätt att göra avdrag på köpeskillingen eller häva köpet. Köparen har dessutom rätt till ersättning för skada, om felet eller förlusten beror på försummelse på säljarens sida eller om fastigheten vid köpet avvek från vad säljaren får anses ha utfäst.

Som fel får inte åberopas en avvikelse som köparen borde ha upptäckt vid en sådan undersökning av fastigheten som varit påkallad med hänsyn till fastighetens skick, den normala beskaffenheten hos jämförliga fastigheter samt omständigheterna vid köpet. Lag (1990:936).

Vem kan teckna en dolda felförsäkring?

Det kan skilja sig åt mellan olika försäkringsbolag gällande vem som får köpa en dolda fel-försäkring. Hos oss gäller att:

  • Fastigheten är belägen i Sverige och är avsedd att vara en privatbostad eller fritidshus.
  • Säljaren är en privatperson eller dödsbo. Efter särskilt godkännande från försäkringsbolaget kan även vissa andra juridiska personer teckna försäkringen.
  • Att försäkringen tecknas senast på tillträdesdagen.

Kontakta oss, 08-5200 5600 eller info@fuab.com, för att ta del av för- och efterköpsinformation samt de fullständiga försäkringsvillkoren.

Hur fungerar försäkringen och vad händer om ett dolt fel upptäcks?

Det kan vara svårt att avgöra vad som är ett dolt fel. Försäkringsbolaget gör en opartisk bedömning av kravet som köparen ställer. Om det visar sig att köparens krav utgör ett dolt fel ersätter försäkringsbolaget enligt försäkringsvillkoren. En dolda fel-försäkring är en trygghet för både köpare och säljare.

Var kan jag köpa en dolda felförsäkring?

Om du är intresserad av att teckna en dolda fel-försäkring hjälper din besiktningsman eller fastighetsmäklare dig med en intresseanmälan, och lämnar dina kontaktuppgifter till FUAB. Därefter skickas ett erbjudande till dig tillsammans med mer information om försäkringen.

I de fall dolda fel-försäkringen kräver besiktning av bostaden kontaktar ni OBM Gruppen för att boka en besiktningstjänst >>